Algemene verkooop voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan SK-Benelux BV en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SK-Benelux BV partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door SK-Benelux BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor SK-Benelux BV eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van SK-Benelux BV.
2. De verplichtingen SK-Benelux BV gaan nooit verder dan door SK-Benelux BV schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
1. Alle schriftelijke aanbiedingen van SK-Benelux BV zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is SK-Benelux BV gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
2. Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij SK-Benelux BV mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en SK-Benelux BV de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben, hierna te noemen: “de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door cliënt
1. Cliënt zal SK-Benelux BV steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
2. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SK-Benelux BV verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is SK-Benelux BV bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
1. SK-Benelux BV neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
2. SK-Benelux BV zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van SK-Benelux BV bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SK-Benelux BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door SK-Benelux BV in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
2. Deze extra werkzaamheden zullen door client worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van SK-Benelux BV.
3. Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
4. Indien naar het oordeel van SK-Benelux BV een wijziging in de uitvoering van
de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is SK-Benelux BV bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
Artikel 8 Prijs en betaling
1. Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door SK-Benelux BV aan te wijzen bankrekening.
2. Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
3. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim SK-Benelux BV is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke
incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
4. Heeft client bezwaar tegen een factuur van SK-Benelux BV dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij SK-Benelux BV schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en SK-Benelux BV ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SK-Benelux BV opgeschort. In dat geval is SK-Benelux BV verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan SK-Benelux BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van SK-Benelux BV kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien SK-Benelux BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is SK-Benelux BV gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de client gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van SK-Benelux BV beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
2. De totale aansprakelijk van SK-Benelux BV wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade
tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
4. De aansprakelijkheid van SK-Benelux BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien client SK-Benelux BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SK-Benelux BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
5. SK-Benelux BV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat client tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk SK-Benelux BV, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op SK-Benelux BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens client en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als SK-Benelux BV niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering
SK-Benelux BV behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van SK-Benelux BV kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient SK-Benelux BV de annulering schriftelijk aan de client mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging
Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen
1. Alle geschillen tussen SK-Benelux BV en client die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Zeeland-West-Brabant.
2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door client van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling
1. SK-Benelux BV is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
3. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SK-Benelux BV.

Artikel 1 Toepassingsgebied
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan SK-Benelux BV en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SK-Benelux BV partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door SK-Benelux BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor SK-Benelux BV eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van SK-Benelux BV.
2. De verplichtingen SK-Benelux BV gaan nooit verder dan door SK-Benelux BV schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
1. Alle schriftelijke aanbiedingen van SK-Benelux BV zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is SK-Benelux BV gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
2. Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij SK-Benelux BV mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en SK-Benelux BV de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben, hierna te noemen: “de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door cliënt
1. Cliënt zal SK-Benelux BV steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
2. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SK-Benelux BV verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is SK-Benelux BV bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
1. SK-Benelux BV neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
2. SK-Benelux BV zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van SK-Benelux BV bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SK-Benelux BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door SK-Benelux BV in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
2. Deze extra werkzaamheden zullen door client worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van SK-Benelux BV.
3. Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
4. Indien naar het oordeel van SK-Benelux BV een wijziging in de uitvoering van
de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is SK-Benelux BV bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
Artikel 8 Prijs en betaling
1. Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door SK-Benelux BV aan te wijzen bankrekening.
2. Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
3. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim SK-Benelux BV is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke
incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
4. Heeft client bezwaar tegen een factuur van SK-Benelux BV dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij SK-Benelux BV schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en SK-Benelux BV ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SK-Benelux BV opgeschort. In dat geval is SK-Benelux BV verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan SK-Benelux BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van SK-Benelux BV kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien SK-Benelux BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is SK-Benelux BV gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de client gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van SK-Benelux BV beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
2. De totale aansprakelijk van SK-Benelux BV wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade
tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
4. De aansprakelijkheid van SK-Benelux BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien client SK-Benelux BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SK-Benelux BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
5. SK-Benelux BV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat client tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk SK-Benelux BV, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op SK-Benelux BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens client en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als SK-Benelux BV niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering
SK-Benelux BV behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van SK-Benelux BV kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient SK-Benelux BV de annulering schriftelijk aan de client mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging
Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen
1. Alle geschillen tussen SK-Benelux BV en client die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Zeeland-West-Brabant.
2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door client van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling
1. SK-Benelux BV is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
3. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SK-Benelux BV.